Statut

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Jasionka jest jednostką pomocniczą Gminy Dukla.
2. Obszar sołectwa Jasionka obejmuje teren miejscowości Jasionka o powierzchni 814,17 ha.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Jasionka.
4. Położenie i granice sołectwa Jasionka określa poniższa mapa poglądowa.

as

§ 2. 1. Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa Jasionka w Gminie Dukla, zwanego dalej sołectwem, w tym:
1) sprawy wskazane w art. 35 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) kompetencje organów sołectwa w sprawach gospodarowania mieniem;
3) kompetencje organów sołectwa w sprawach finansowych.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Dukla;
2) Sołectwie- należy przez to rozumieć sołectwo Jasionka;
2) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Dukla;
3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dukli;
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Dukli;
5) Zebraniu Wiejskim – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie sołectwa Jasionka w Gminie Dukla;
6) Sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa Jasionka ;
7) Radzie Sołeckiej – należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Jasionka w Gminie Dukla;
8) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dukli.

Rozdział 2.
Organy Sołectwa i Rada Sołecka

§ 3. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy – zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) Sołtys jako organ wykonawczy – zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe lub doraźne Komisje Sołectwa, określając ich zakres działania i kompetencje.
3. Zebranie Wiejskie wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Oprócz uchwał Zebranie Wiejskie może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje zawierające samo zobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia, zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele, zawierające wezwania adresatów do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania.

§ 4. 1. Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa – zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwają pięć lat od dnia wyboru sołtysa. Po upływie kadencji, Sołtys wykonuje obowiązki do dnia wyboru Sołtysa nowej kadencji.

§ 5. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) opiniowanie, na wniosek Rady, projektów jej uchwał oraz współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w przypadkach prawem przewidzianych i na wniosek organów Gminy w innych sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;
2) składanie propozycji do projektu budżetu Gminy na dany rok budżetowy;
3) określenie celów wydatkowania środków budżetowych wydzielonych w uchwale budżetowej Gminy na potrzeby Sołectwa;
4) podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w zarząd;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach, na wniosek Burmistrza, Sołtysa, Rady Sołeckiej lub 10 % uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego;
6) decydowanie o podejmowaniu przedsięwzięć społecznie użytecznych;
7) realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej aniżeli raz w roku kalendarzowym:
1) z inicjatywy własnej;
2) na pisemny wniosek Rady Sołeckiej;
3) na pisemny wniosek Rady.
4) na pisemny wniosek 5% mieszkańców Sołectwa mających prawo udziału w Zebraniu Wiejskim.
2. Zebranie Wiejskie może być także zwołane przez Burmistrza.
3. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad oraz informację kto jest inicjatorem zwołania zebrania, Sołtys podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania Wiejskiego, poprzez wywieszenie pisemnej informacji na tablicach ogłoszeń w sołectwie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 niniejszego Statutu, termin obrad Zebrania Wiejskiego wyznaczany jest nie wcześniej niż na 7 dzień i nie później niż na 14 dzień od daty złożenia pisemnego wniosku.
5. W uzasadnionych przypadkach Zebranie Wiejskie może zostać zwołane w trybie pilnym. W takim przypadku przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio z tym, że zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim wywiesza się na co najmniej trzy dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
6. Warunkiem odbycia i ważności Zebrania Wiejskiego jest:
1) obecność (frekwencja) na Zebraniu Wiejskim wymaganego quorum:
a) co najmniej 10 % uprawnionych mieszkańców Sołectwa – w pierwszym terminie zebrania,
b) bez względu na frekwencję uprawnionych mieszkańców Sołectwa – w drugim terminie zebrania, które odbywa się po upływie 15 minut od terminu wyznaczonego jako pierwszego terminu Zebrania.
2) powiadomienie o terminie Zebrania Wiejskiego zgodnie z wymogami Statutu.

§ 7. 1. Uczestnikami społeczności Sołectwa są jego mieszkańcy oraz osoby fizyczne, instytucje publiczne i osoby prawne, których mienie (grunty, lasy, drogi, budynki i inne obiekty) znajdują się na terenie sołectwa lub których działalność jest na nim prowadzona. W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć przedstawiciele organów Gminy oraz zaproszone inne osoby lub jednostki. 2. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnione są wszystkie osoby i podmioty o których mowa w ust.1.

§ 8. 1. Uprawnienie do udziału w zebraniu wiejskim obejmuje następujące prawa:
1) zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych;
2) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;
3) zadawania pytań;
4) żądania utrwalenia w protokole własnych czynności;
2. Prawo do udziału w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu chociażby bez zameldowania na stałe i są wpisane do stałego rejestru wyborców sporządzonego do celów przeprowadzenia wyborów do organów Gminy (czynne prawo wyborcze).

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom. Jeżeli Sołtys nie może prowadzić obrad Zebrania Wiejskiego to wyznacza członka Rady Sołeckiej, który przejmuje jego uprawnienia i obowiązki jako przewodniczącego Zebrania.
2. W przypadku gdy Sołtys nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej do przewodniczenia Zebraniu Wiejskiemu, dokonuje ono w głosowaniu jawnym spośród obecnych mających prawo głosowania w Zebraniu, wyboru przewodniczącego obrad (§ 8. 2).
3. Obradom Zebrania Wiejskiego zwołanego z inicjatywy Burmistrza przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
2. Przewodniczenie w obradach Zebrania Wiejskiego uprawnia w szczególności do:
1) udzielania głosu poszczególnym mówcom według kolejności zgłoszeń;
2) udzielania głosu poza kolejnością;
3) odbierania głosu;
4) zakończania dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;
5) zarządzania, przeprowadzania i ogłaszania wyników głosowań jawnych.
3. Projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego przygotowuje Sołtys w uzgodnieniu z Radą Sołecką, który podlega uchwaleniu (z uwzględnieniem ewentualnych poprawek) przez Zebranie Wiejskie.

§ 10. Mieszkańcy sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim wpisują na listę obecności swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Lista obecności stanowi podstawę stwierdzenia, że Zebranie Wiejskie jest władne do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

§ 11. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
2. Przebieg obrad Zebrania Wiejskiego jest protokołowany. Protokołowanie wypowiedzi nie mających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte, na polecenie przewodniczącego Zebrania. W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu. Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są w całości.
3.Uchwały Zebrania Wiejskiego po ich podjęciu podpisuje jego przewodniczący, a protokół tego Zebrania wybrany każdorazowo przez zebranie sekretarz prowadzący protokół oraz przewodniczący Zebrania.
4.Protokół Zebrania Wiejskiego sporządza się w dwóch egzemplarzach. Do oryginału protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji, w tym podjęte uchwały, które Sołtys przekazuje do Urzędu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty odbycia Zebrania. Drugi egzemplarz protokołu pozostaje w dyspozycji Sołectwa i jest przechowywany przez Sołtysa.

§ 12. Do zakresu działania Sołtysa należy:
1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;
2) reprezentowanie Sołectwa wobec Gminy i jej organów, w tym zgłaszanie wniosków i opinii do organów Gminy w sprawach dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
3) realizowanie uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza dotyczących Sołectwa;
4) składanie na Zebraniu Wiejskim bieżącego i corocznego sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdań z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;
6) załatwianie bieżących spraw związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym;
7) uczestniczenie w komisjach odbioru robót wykonanych w Sołectwie;
8) współpraca z radnymi, Radą i Burmistrzem w zakresie realizacji zadań Sołectwa;
9) współpraca z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy i Sołectwa;
10) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
11) aktywizowanie mieszkańców i wspieranie ich w sprawach służących poprawie warunków życia w Sołectwie;
12) potwierdzanie wykonywania usług w Sołectwie na rzecz Gminy, w szczególności na podstawie umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia i innych, w tym również zgłaszanie zastrzeżeń do ich wykonywania;
13) zgłaszanie odpowiednim pracownikom odpowiedzialnym za sprawy merytoryczne w Urzędzie spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej lub innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu;
14) wywieszanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych w Sołectwie plakatów, komunikatów, ogłoszeń, zarządzeń oraz innych informacji przekazywanych przez organy Gminy;
15) powiadomienie radnych z okręgu wyborczego Sołectwa oraz Burmistrza o terminie Zebrania Wiejskiego;
16) realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

§ 13. 1. Pełnienie obowiązków Sołtysa ma charakter społeczny.
2. Rada ustanawia zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 14. 1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi od 3 do 7 członków. O liczbie członków Rady Sołeckiej decyduje na początku każdej kadencji uchwałą Zebranie Wiejskie. W przypadku potrzeby, liczba członków Rady Sołeckiej może być zmieniona w trakcie kadencji.
2. Pełnienie obowiązków członka rady sołeckiej ma charakter społeczny.
3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.
4. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) współpraca z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa;
2) wspomaganie działalności Sołtysa poprzez wydawanie opinii;
3) współpraca w przygotowywaniu projektów porządku obrad Zebrania Wiejskiego;
4) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców Sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów i realizacji zadań Gminy;
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych i współdziałania z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji prowadzonych zadań;
6) realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

Rozdział 3
Zadania Sołectwa i sposób ich realizacji

§ 15. 1. Do zadań Sołectwa należy:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa wobec organów Gminy;
3) zgłaszanie do organów Gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów,
b) wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych,
c) przystanków autobusowych,
d) szkół podstawowych i przedszkoli,
e) obiektów zabytkowych i sakralnych,
f) obiektów obsługi ruchu turystycznego,
g) obiektów sportowych i wypoczynkowych;
4) zgłaszanie do organów Gminy projektów inicjatyw dotyczących:
a) realizacji wydatków z budżetu Gminy w zakresie określonym przepisami prawa oraz w statucie Gminy,
b) współdziałania z Policją i Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze Sołectwa,
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony zieleni,
d) konsultacji społecznych w sprawach należących do zakresu działania Rady,
e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,
5) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego przysługującymi mieszkańcom Sołectwa w rozumieniu art. 48 ustawy o samorządzie gminnym,
6) uczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu utrzymanie porządku i czystości na obszarze Sołectwa,
7) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności w sprawach wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
8) realizacja innych zadań przewidzianych w przepisach prawa.

§ 16.1. Zadania określone w § 15, Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;
5) zgłaszanie wniosków i postulatów do Rady lub Burmistrza o rozpatrywanie spraw, których załatwienie wykracza poza kompetencję oraz możliwości Rady;
6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i innymi jednostkami pomocniczymi gminy.

Rozdział 4
Zasady i tryb wyborów Sołtysa

§ 17. 1. Wybory Sołtysa w związku z upływem kadencji zarządza Burmistrz, określając w zarządzeniu termin wyborów, siedzibę obwodowej komisji wyborczej, kalendarz wyborczy oraz godziny otwarcia lokalu wyborczego w dniu głosowania.
2. Wybory odbywają się do końca marca roku następnego, po roku kończącym kadencję Rady. Termin wyborów w trybie nadzwyczajnym określa Burmistrz, stosując odpowiednio ust. 1.
3. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w którym osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie karty do głosowania.
4. Wybory Sołtysa odbywają się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim oraz spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) na funkcję Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej ma osoba posiadająca czynne prawo wyborcze do tych organów.
6. Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoba przebywająca na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest wpisana do stałego rejestru wyborców sporządzonego do celów przeprowadzenia wyborów samorządowych – zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 18. 1. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Burmistrza w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
2. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno nastąpić w formie pisemnej i być poparte przez wyborców stale zamieszkałych w sołectwie w zależności od ilości mieszkańców:
1) do 300 mieszkańców – 10 podpisów
2) od 301 do 1000 mieszkańców – 15 podpisów
3) powyżej 1000 mieszkańców – 20 podpisów
Zgłoszenie powinno ponadto określać imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek oraz wykształcenie kandydata na Sołtysa.
3. Do każdego zgłoszenia kandydata na Sołtysa należy ponadto dołączyć jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i oświadczenie o posiadaniu prawa wybieralności.
4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
5. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na Sołtysa i w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców (w sposób zwyczajowo przyjęty) dane o kandydatach na Sołtysa.

§ 19. 1. Dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa, Burmistrz powołuje obwodową Komisję Wyborczą, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzi 4-7 osób m.in. spośród wyborców i pracowników Urzędu.
2. Komisja składa się z:
1) pracownika samorządowego Gminy wyznaczonego przez Burmistrza;
2) członków dotychczasowej Rady Sołeckiej wyznaczonych przez Burmistrza jeżeli nie kandydują na stanowisko Sołtysa;
3) ewentualnie innych osób wyznaczonych przez Burmistrza.
3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka Komisji, spośród mieszkańców stale zamieszkałych w sołectwie, ma każdy kandydat na Sołtysa.
4. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje pisemne zgłoszenia, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata na członka Komisji w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1.
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust. 1, Burmistrz ustala listę członków Komisji w drodze losowania.
6. Osoba powołana w skład Komisji nie może kandydować na Sołtysa.
7. Zmian i uzupełnień w składzie Komisji dokonuje Burmistrz.
8. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
9. Do zadań Komisji należy:
1) przygotowanie lokalu wyborczego;
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
3) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na lokalu wyborczym;
4) sporządzenie i podpisanie protokołu z przebiegu głosowania.

§ 20. 1. Burmistrz ustala wzory druków wyborczych, a w szczególności:
1) zgłoszenia kandydata na Sołtysa;
2) zgłoszenia kandydata na członka Komisji;
3) karty do głosowania na Sołtysa;
4) protokołu z przeprowadzonych wyborów Sołtysa;
5) protokołu z przeprowadzonego losowania;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
7) oświadczenia o posiadaniu prawa wybieralności.
2. Sporządzenie, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania komisjom zapewnia Burmistrz.

§ 21. W lokalu wyborczym powinna znajdować się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania oraz godło RP i herb Gminy.

§ 22. 1. Na karcie do głosowania w wyborach Sołtysa powinny znajdować się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym; przy każdym kandydacie z lewej strony kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania.
2. Oddany głos jest ważny jeżeli:
1) zostanie oddany na karcie do głosowania, określonej w § 20 ust. 1 pkt 3;
2) na karcie do głosowania wyborca postawi znak ”X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata, na którego głosuje.
3. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
4. Jeżeli został zgłoszony jeden kandydat, to uważa się go za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez przewodniczącego Komisji w obecności wszystkich jej członków.
6. Protokół z przeprowadzonych wyborów Sołtysa podpisują wszyscy członkowie Komisji.
7. Komisja wywiesza kopię protokołu z przeprowadzonych wyborów w sposób widoczny na zewnątrz lokalu wyborczego, a jego oryginał dostarcza niezwłocznie Burmistrzowi.

§ 23. Burmistrz wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych od Komisji protokołów.

Rozdział 5
Zasady i tryb wyborów członków Rady Sołeckiej

§ 24. 1. Wybory Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania, w terminie 30 dni od wyborów Sołtysa.
2. Komisja Skrutacyjna wybierana jest przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów, którzy wyrazili na to zgodę.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na członków Rady Sołeckiej.
4. Członkami Komisji zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady Sołeckiej;
2) przygotowanie kart do głosowania;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wyników głosowania i wyników wyborów;
5) sporządzenie protokołu zawierającego wyniki głosowania.
6. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje treść protokołu z głosowania i przedstawia wyniki wyborów na członków Rady Sołeckiej, który stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 25. 1. Członków Rady Sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim oraz spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Kandydatury na członków Rady Sołeckiej zgłaszają ustnie podczas Zebrania Wiejskiego osoby uprawnione do głosowania.
3. W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest większa od liczby członków Rady Sołeckiej przyjętej przez Zebranie Wiejskie, wyborcy dokonują wyboru członków Rady Sołeckiej na karcie do glosowania, stawiając znak „X” w kratce obok nazwisk kandydatów, maksymalnie przy tylu, ilu jest wybieranych do Rady Sołeckiej.
4. Głosujący może głosować na mniejszą liczbę kandydatów niż wynosi liczba członków Rady Sołeckiej wybieranych w Sołectwie.

§ 26. 1. Na członków Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów na członków Rady Sołeckiej z liczby przyjętej przez Zebranie Wiejskie.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów i przekroczenia liczby miejsc mandatowych przyjętej przez Zebranie Wiejskie, przeprowadza się losowanie, w części dotyczącej mandatów nieobsadzonych z udziałem kandydatów, którzy otrzymali największą w kolejności, równą liczbę głosów.

Rozdział 6
Zasady i tryb zarządzenia oraz przeprowadzenia wyborów
przedterminowych i uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 27. 1. Utrata mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) złożenia do Burmistrza pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) śmierci;
3) odwołania przed upływem kadencji;
4) utraty prawa wybieralności.
2. Sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem swej kadencji, jeżeli:
1) nie wykonują swych obowiązków;
2) naruszają postanowienia niniejszego statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub Rady;
3. W przypadkach określonych w ust. 1, sprawowanie mandatu przejmuje osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik w wyborach, po potwierdzeniu przez nią objęcia tego mandatu. Przy równej liczbie głosów decyduje losowanie.
4. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wystąpić:
1) Burmistrz,
2) mieszkaniec lub grupa mieszkańców Sołectwa, których wniosek uzyskał poparcie co najmniej 20% mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w chwili zgłoszenia wniosku.
5. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić także Sołtys.
6. Głosowanie w sprawie odwołania z pełnionych funkcji powinno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego chyba, że w terminie Zebrania Wiejskiego osoba odwoływana nie stawiła się na nie.
7. Wniosek o odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej składany przez mieszkańców powinien zawierać uzasadnienie oraz listę osób popierających wniosek z uwzględnieniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu, przedkłada się Burmistrzowi. Wniosków bez uzasadnienia nie rozpatruje się.

§ 28. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym, w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Statucie dla ich wyboru, stosując je odpowiednio.
2. Głosowanie i Zebranie Wiejskie, którego przedmiotem jest rozpoznanie wniosku o odwołanie Sołtysa członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz w terminie 30 dni od wpływu prawidłowo złożonego wniosku; dotyczy to także sytuacji rozpoznania wniosku Burmistrza złożonego w trybie § 27 ust 4 pkt 1 Statutu. Przepis § 6 ust 3 Statusu stosuje się odpowiednio.
3. Osobę, której wniosek dotyczy, Burmistrz powiadamia o terminie i miejscu Zebrania.
4. Do ważności odwołania Sołtysa wymagane jest co najmniej 3/5 liczby uprawnionych wyborców spośród wyborców, którzy oddali ważne głosy podczas wyborów wyłaniających odwoływanego Sołtysa.
5. Do ważności odwołania członków Rady Sołeckiej wymagana jest zwykła większość głosów w głosowaniu tajnym.

§ 29. 1. Jeśli obsadzenie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w trybie określonym § 27 ust. 3 nie jest możliwe, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające na zasadach określonych w Rozdziale 4 i 5, w terminie miesiąca od wygaśnięcia mandatu.
2. Wyborów uzupełniających Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej można nie przeprowadzać, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy.

Rozdział 7
Mienie i gospodarka finansowa

§ 30. 1. Sołtys zarządza mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do zarządzania i korzystania.
2. Sołectwo decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przekazanego mu mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwykły zarząd oznacza w szczególności:
1) korzystanie z mienia zgodnie z przeznaczeniem;
2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
3) utrzymanie mienia w należytym stanie poprzez dokonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji.

§ 31. 1. Sołtys zarządza mieniem gminnym przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, za zgodą mieszkańców sołectwa i na zasadach określonych uchwałami Rady i Zebrania Wiejskiego.
2. W razie potrzeby wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o potrzebie wyrażenia zgody.

§ 32. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Środki finansowe z budżetu Gminy oraz inne środki finansowe uzyskane przez sołectwo można przeznaczyć w szczególności na:
1) finansowanie statutowej działalności Sołectwa;
2) dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie;
3) cele określone w uchwałach Zebrania Wiejskiego.
3. Gospodarka finansowa prowadzona jest tylko w ramach budżetu Gminy.
4. Wszystkie uzyskane przez sołectwo dochody winny być odprowadzane do budżetu Gminy.

Rozdział 8
Nadzór i kontrola

§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Organami kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa jest Rada i Burmistrz

§ 34. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Burmistrz, w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia przedłożenia mu uchwały.
2. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Burmistrz nie stwierdza nieważności uchwały Zebrania, ograniczając się do pisemnego wskazania, iż uchwała została wydana z naruszeniem prawa.

§ 35. 1. Organy Gminy mają prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień oraz uczestniczenia w posiedzeniu jego organów.
2. Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 36. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada poprzez działanie własne lub wyznaczonych Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 37. 1. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.